Obec Zádveřice-Raková

Pátek, 23. 08. 2019

Krizová řešení - příručka

Krizová řešení - Příručka pro obyvatele

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ

150  - Hasičský záchranný sbor

155 - Zdravotnická záchranná služba

158 - Policie ČR

112- Evropská tísňová linka


Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii chemického nebo průmyslového zařízení...), která ohrožuje osoby nebo majetek, okamžitě volejte číslo 150 - Hasičský záchranný sbor.

Při předávání zprávy uveďte:
• kde hoří, co hoří, své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte
• po skončení hovoru zavěste a čekejte na zpětný dotaz k ověření pravdivosti zprávy o požáru

Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život. Přivolává se prostřednictvím telefonu 155 - Zdravotnická záchranná služba. Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestního činu, volejte telefonní číslo
158 - Policie ČR.

PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ
V životě člověka mohou nastat neočekávané mimořádné události, jako jsou živelní pohromy (záplavy a povodně, požáry, vichřice, sesuvy půdy, sněhové laviny, zemětřesení), havárie s únikem nebezpečných látek do životního prostředí (havárie v chemických provozech a skladech, dopravní nehody s únikem nebezpečných látek, radiační havárie, ropné havárie) a další, které mohou ohrozit životy, zdraví obyvatel a způsobit velké škody na materiálních hodnotách. Tato příručka obsahuje postupy, jak se připravit na dopad možných následků živelních pohrom, a dalších mimořádných událostí způsobených lidskou činností, které mohou přivodit tělesná zranění nebo duševní poruchy, ztráty na životech nebo majetku a poškození životního prostředí. NEZAPOMEŇTE: ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM!

VAROVNÝ SIGNÁL
Dnem 1. 11. 2001 je na území České republiky zaveden jeden varovný signál pod názvem „Všeobecná výstraha" pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události. Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin. Signál může být vyhlašován třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech. Kromě varovného signálu „Všeobecná výstraha“ existuje v České republice ještě signál „Požární poplach". Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany.

ZVUK SIRÉNY
Zvuk sirény, vyjadřující varovný signál „Všeobecná výstraha", znamená vždycky nějaké nebezpečí. Její zvuk upozorňuje, že může dojít nebo již došlo k mimořádné události, která ohrožuje životy a zdraví občanů, majetek a životní prostředí. Bude nutné se ukrýt nebo opustit ohrožený prostor a dodržovat opatření stanovená obcemi, zaměstnavateli a správními úřady. Sirény jsou spolehlivým prostředkem varování obyvatel před nebezpečím a mohou být použity podle potřeby lokálně, na ohrožených územích a bude-li to vyžadovat situace i na území celého státu. Akustické zkoušky sirén jsou oznamovány předem v hromadných informačních prostředcích.

KDYŽ ZAZNÍ SIRÉNA
Níže uvedené pokyny platí jen tehdy, pokud zjevně nejde o povodně.

1) OKAMŽITĚ SE UKRYJTE
• Vyhledejte ukrytí v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům.
• Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte úkryt v nejbližší budově.

2) ZAVŘETE DVEŘE A OKNA
• Když jste v budově, zavřete dveře a okna. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.

3) ZAPNĚTE ROZHLAS NEBO TELEVIZI
• Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích hromadných informačních prostředků. V případě výpadku elektrického proudu využijte přenosný radiopřijímač na baterie. Tyto informace jsou sdělovány obecním rozhlasem, popř. elektronickými sirénami.

CO DĚLAT, KDYŽ BUDE NAŘÍZENA EVAKUACE
• Dodržujte pokyny správních úřadů, obcí, popř. zaměstnavatele, kteří organizují nebo zajišťují evakuaci.
• Dbejte pokynů k evakuaci osob nařízených velitelem zásahu.
• Dodržujte stanovené zásady pro opuštění bytu, vezměte si evakuační zavazadlo a dostavte se na určené místo.
• Při použití vlastních vozidel, dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci.

ZÁSADY PRO OPUŠTĚNÍ BYTU NEBO RODINNÉHO DOMU V PŘÍPADĚ EVAKUACE
• Uhaste otevřený oheň v topidlech.
• Vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček).
• Uzavřete přívod vody a plynu.
• Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt.
• Dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou.
• Kočky a psy si vezměte s sebou.
• Ostatní domácí zvířata, včetně exotických zvířat, ponechejte doma a dobře je předzásobte vodou a potravou.
• Vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační středisko.

EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO
Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné události nebo nařízené evakuace.
Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

Obsahuje: Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu. Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor. Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti. Přenosné rádio s rezervními bateriemi. Toaletní a hygienické potřeby. Léky, svítilnu, náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku. Kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti.

HAVÁRIE V CHEMICKÉM ZÁVODĚ, VE SKLADU CHEMIKÁLIÍ NEBO PŘI DOPRAVNÍ HAVÁRII S ÚNIKEM NEBEZPEČNÝCH LÁTEK
Hlavní činností obyvatelstva je ochrana před účinky chemických látek vhodnými ochrannými prostředky, ukrytí nebo evakuace. Co nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti. Uzavřete a utěsněte okna a dveře a další otvory. Vypněte ventilaci. Sledujte zprávy v hromadných informačních prostředcích. Připravte si prostředky improvizované ochrany. Připravte si evakuační zavazadlo. Budovu opusťte jen na pokyn.

HAVÁRIE V JADERNÉM ENERGETICKÉM ZAŘÍZENÍ NEBO JINÁ HAVÁRIE S ÚNIKEM RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Hlavní činností obyvatelstva je ochrana před účinky radioaktivních látek vhodnými, předem připravenými, či improvizovanými prostředky s ochrannými vlastnostmi, ukrytí nebo evakuace. Co nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti (nejlépe ve sklepních prostorách), pokud možno na straně odvrácené od jaderného zařízení. Uzavřete a utěsněte okna a dveře. Vypněte ventilaci a utěsněte další otvory. Sledujte zprávy v hromadných informačních prostředcích. Připravte si prostředky improvizované ochrany dýchacích cest a povrchu těla. Připravte si evakuační zavazadlo. Jodové přípravky (tablety) a prostředky individuální ochrany odeberte a použijte až na základě veřejné výzvy. Budovu opusťte jen na pokyn. V případě radiační havárie jaderné elektrárny Dukovany a Temelín se obyvatelé, žijící v zóně havarijního plánování, řídí pokyny provozovatelů jaderných elektráren a orgánů státní správy a samosprávy.

OCHRANA PŘED POVODNĚMI

Před povodní
• Vytipujte si bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou.
• Připravte si pytle s pískem na utěsnění nízko položených dveří a oken.
• Připravte si potraviny a pitnou vodu na 2-3 dny.
• Vlastníte-li osobní automobil, připravte jej k použití.
• Připravte se na evakuaci zvířat. Upevněte věci, které by mohla odnést voda.
• Připravte si evakuační zavazadlo.

Při povodni
• Opusťte ohrožený prostor.
• V případě evakuace dodržujte zásady pro opuštění bytu (domu).
• Je-li nedostatek času, okamžitě se přesuňte na vytipované místo, které nebude zaplaveno vodou.

Po povodni
• Nechejte si zkontrolovat stav obydlí (statická narušenost, obyvatelnost), rozvody energií (plyn, el. energie apod.), stav kanalizace a rozvodů vody.
• Zlikvidujte uhynulé zvířectvo, potraviny a polní plodiny, které byly zasaženy vodou, podle pokynů hygienika.
• Informujte se o místech humanitární pomoci.
• Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod.

BIOLOGICKÉ ZBRANĚ
Biologické zbraně mohou být použity ve formě aerosolu (bakterie, viry, toxiny) do ovzduší nebo uzavřených prostor nebo vypouštěním hmyzu (vši, blechy, mouchy, klíšťata) nebo infikováním vody, potravin, vzduchu, předmětů. Smysly člověka je biologické zamoření nezjistitelné. Výskyt se zjišťuje speciálními přístroji a odběrem vzorků.
Jak se chránit před proniknutím nebo zanesením nákazy do organismu
• Nepoužívat vodu z neznámých a nezjištěných zdrojů.
• Umět si připravit vodu pomocí chemických desinfekčních prostředků nebo
provařením.
• Nejíst pevnými obaly nechráněné nebo neprověřené potraviny.
• Udržovat čistotu těla i za nepříznivých podmínek.
• Zbytečně se nedotýkat a neprohlížet podezřelé předměty.
• Při známkách onemocnění ihned vyhledat zdravotnickou pomoc.
Dodržovat pokyny zdravotníků a pracovníků hygienické služby.

CHEMICKÉ ZBRANĚ
Chemické zbraně, t.j. zbraně způsobující ztráty na živé síle toxickými nebo jinak fyziologicky aktivními sloučeninami, patří vzhledem ke své vysoké bojové účinnosti a rozsáhlým prostorovým účinkům mezi hlavní druhy zbraní hromadného ničení. Mohou být použity ve formě aerosolu, v kapalném a plynném skupenství. Působí na organismus mnohostranně. Vyvolávají poškození centrálního nervového systému, dýchacích orgánů, zažívacího traktu nebo narušují metabolismus, jiné mají zpuchýřující účinek.

Jak se chránit před účinky chemických zbraní
• Urychleně použijte ochranný prostředek, dětský vak, dětskou kazajku, ochrannou masku s filtrem nebo použijte prostředky improvizované ochrany dýchacích cest a povrchu těla.
• Všechny ochranné prostředky dokonale utěsněte.
• Vyhledejte ukrytí v nejbližší budově. Při zasažení organismu chemickými zbraněmi platí všeobecná zásada přerušit co nejdříve styk otravných látek s organismem.

PROSTŘEDKY IMPROVIZOVANÉ OCHRANY OSOB V RADIOAKTIVNĚ, CHEMICKY A BIOLOGICKY ZAMOŘENÉM PROSTŘEDÍ
Pokud nemáme k dispozici prostředky individuální ochrany a musíme si chránit dýchací cesty a povrch těla, použijeme prostředky improvizované ochrany.
• K ochraně dýchacích cest použijeme navlhčenou roušku (složený kapesník, ručník, utěrka) přiložením na nos a ústa. Upevněte roušku v zátylku šálou či šátkem.
• Hlavu chraňte čepicí, kloboukem, šálou či kuklou tak, aby vlasy byly úplně zakryty a zvolená pokrývka hlavy chránila též čelo, uši a krk.
• Oči chraňte brýlemi - lyžařskými, plaveckými či motoristickými, ale větrací průduchy přelepte lepící páskou. Pokud nemáte tyto brýle k dispozici, chraňte oči přetažením průhledného igelitového sáčku přes hlavu a jeho stažením tkanicí či gumou v úrovni lícních kostí.
• Povrch těla chraňte kombinézou, kalhotami, pláštěnkou do deště, šusťákovou sportovní soupravou. Tyto ochranné oděvy je nutné dostatečně utěsnit u krku, rukávů a nohavic.
• Nohy chraňte nejlépe vysokými botami nebo holínkami, ruce nejlépe zakryjeme gumovými nebo koženými rukavicemi.
• Při návratu ze zamořeného prostředí do bytu odložte v předsíni veškerý svrchní oděv do igelitového pytle a zavažte jej. Pokud je to možné, pečlivě se osprchujte, otřete se do sucha a oblečte se do čistého oděvu.
Tyto prostředky, jsou-li správně použity, mohou zachránit životy a ochránit zdraví obyvatelstva.

TERORISTICKÉ AKCE

1) ANONYMNÍ OZNÁMENÍ (uložení bomby, třaskaviny;
použití nebezpečné látky apod.)
• Nedotýkejte se podezřelého předmětu.
• Otevřete dveře a okna.
• Zatáhněte záclony, závěsy nebo žaluzie.
• Opusťte budovu a následujte ostatní evakuované do předem vyhrazených prostor.
• Vezměte s sebou všechny osobní věci (osobní doklady apod.).
• Dodržujte pokyny a instrukce vydané správcem objektu.
• Vyčkejte na další instrukce bezpečnostních složek řídících akci.
• V případě nálezu podezřelého předmětu např. obálky, balíčku, oznamte tuto skutečnost na Policii ČR nebo Hasičský záchranný sbor ČR.

2) TERORISTICKÁ AKCE (za použití střelných zbraní)
• Pokud jste mimo budovu, okamžitě opusťte ohrožené místo.
• Pokud jste v budově, nezdržujte se v blízkosti oken.
• Ukryjte se za vhodným kusem nábytku.
• Striktně dodržujte instrukce vydávané bezpečnostními složkami.
• Vyvarujte se použití pevných telefonních linek.
• Zachovejte klid a rozvahu.

UKRYTÍ OBYVATELSTVA
• Dodržujte pokyny správních úřadů, obcí, popř. zaměstnavatele, kteří organizují nebo zajišťují ukrytí.
• Informace o možnosti ukrytí ve stálém úkrytu získáte u příslušného obecního (obvodního, městského) úřadu nebo u svého zaměstnavatele.
• Před odchodem do úkrytu si s sebou vezměte evakuační zavazadlo a dodržte zásady pro opuštění bytu.
• Pokud nemáte v blízkostí bydliště stálý úkryt, můžete si upravit svépomocí prostory ve vhodných částech bytu nebo obytného domu jako improvizovaný úkryt.

CHOVÁNÍ OBYVATELSTVA V ÚKRYTECH
• Chovejte se ukázněně a řiďte se úkrytovým řádem a pokyny obsluhy úkrytu.
• Neplýtvejte vodou a potravinami.
• Udržujte pořádek a čistotu.
• Zbytečně nepřecházejte, nehlučte a hlasitě nehovořte.
• Za všech okolností se chovejte klidně a ukázněně, vzájemně si pomáhejte.
• Nekuřte, nepoužívejte otevřený oheň a elektrické vařiče.

PŘÍPRAVA IMPROVIZOVANÉHO ÚKRYTU
• Vyberte vhodný prostor v bytě, domě nebo rodinném domku, který umožní improvizované ukrytí. Vhodnými prostory jsou: sklepy s klenutými nebo železobetonovými stropy, silnými obvodovými zdmi, pokud možno s co nejmenším počtem vstupních a okenních otvorů. Pro případ úniku nebezpečných látek si vyberte prostory odvrácené od směru úniku nebezpečné látky.
• Oblepte veškeré spáry lepící páskou a ochranu proti možnému zranění střepinami zabezpečte přelepením skla nebo jejich překrytím.
• U rodinných domků zesilte okenní a vstupní otvory přídavným materiálem - prkna, cihly, kameny, pytle s pískem nebo hlínou, násyp zeminy, podpírání stropů vzpěrami.

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
Integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.
Základní složky
• Hasičský záchranný sbor České republiky,
• jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí okresu jednotkami požární ochrany,
• zdravotnická záchranná služba,
• Policie České republiky
Ostatní složky
• vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil a prostředky ozbrojených sil,
• ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory,
• ostatní záchranné sbory,
• orgány ochrany veřejného zdraví,
• havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby,
• zařízení civilní ochrany,
• neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím.

KDE ZÍSKAT INFORMACE
Občan získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva v případě vzniku mimořádné události na příslušném obecním úřadě. Zaměstnanec získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva v místě dislokace pracoviště od svého zaměstnavatele (příslušné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby). Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených krizových opatřeních a způsobech jejich provedení u příslušného obecního úřadu.

 

Analýza rizik správního obvodu ORP Vizovice

Riziko na území správního obvodu ORP Vizovice je v porovnání s jinými správními obvody Zlínského kraje poměrně nízké.

Průmyslové havárie, únik nebezpečné látky

Na území ORP Vizovice se nenachází objekt, který by objemem zásob nebezpečných látek spadal do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky (skupina „A“ nebo „B“). Ale účinkem případné havárie objektu v sousedících ORP (např. Vsetín, Valašské Klobouky), ve kterých jsou umístěny tyto nebezpečné látky, mohou být obce v působnosti ORP Vizovice jejich následky zasaženy nebo postiženy.

Významnými zdroji možného ohrožení jsou objekty, kde se skladují větší zásoby nebezpečných látek, ale nespadají pod režim zákona o prevenci závažných havárií. V případě provozní havárie je však v jejich bezprostřední blízkosti obyvatelstvo ohroženo. Například fy. Cheport v obci Lhotsko

Další rizika představují objekty, kde se skladují látky a hmoty benzin, nafta, olej, toluen, tmely, lepidla, silikony, změkčovadla apod.), při jejichž hoření se uvolňují jedovaté zplodiny (toxiny), jež mohou zasáhnout obytné zóny a objekty ohrožující výbuchem (PARTR spol. s.r.o. Všemina, DF Partner - Neubuz, Moraviachem v Hrobicích, čerpací stanice Benzina u ZŠ Slušovice a sklady barev rozmístěné v působnosti ORP Vizovice. V případě havárie uvedených objektů a dle jejího rozsahu se předpokládá vyhlášení třetího, případně zvláštního stupně poplachu.

Druh rizika Zdroj rizika Zasažené obyvatelstvo Ohrožené území Poznámka
únik nebezpečné látky

PARTR spol. s.r.o.

Všemina 234

50 Všemina  
únik nebezpečné látky

DF Partner, s.r.o.

Neubuz 165

50 Neubuz  
únik nebezpečné látky

Cheport s.r.o

Lhotsko 93

100 Lhotsko  
únik nebezpečné látky Morávia - Chem, s.r.o. Hrobice145, 763 15 50

Hrobice,

VD Slušovice

 

 

Zvláštní povodeň

Západní část správního obvodu je ohrožena zvláštní povodní z vodního Slušovice, která by při destrukci VD ohrožuje větší část území Slušovic a další obce níže po toku Dřevníce až po soutok s řekou Moravou. Četnost těchto provozních havárií je nízká, ale rizikem představují značné negativní následky (minimálně jako stoletá voda na Dřevnici).

Druh rizika Zdroj rizika Zasažené obyvatelstvo Ohrožené území Poznámka
Zvláštní povodeň VD Slušovice 2000

Slušovice,

ORP Zlín,

ORP Otrokovice

 

 

Přirozené povodně

Jižní část území správního obvodu ohrožuje vysoké riziko přívalových povodní, které jsou důsledkem prudkých lokálních srážek. Tyto povodně mohou zasáhnout i obce v ORP, kde se povodně obvykle nevyskytují např. v obcích Trnava, Všemina, Neubuz, Město Slušovice.V průběhu sledovaného období 1930 – 2011 na území ORP byly povodně vždy způsobené vydatnými dešti.

Záplavová území jsou na levém i pravém břehu Bratřejůvky, Lutoninky, která ústí do Dřevnice a to od Vizovic, přes Zádveřice.

Epizootie

Nebezpečí mohou představovat velkochovy drůbeže (Fy. Lukrom, spol. s.r.o. – Zádveřice, Vima – Vizovice, Zlín-Klečůvka) a hospodářských zvířat (Jasno – Jasenná, Bartoš - Bratřejov, Družstvo Zádveřice - Raková, POLMER,spol. s r.o., - Vizovice). V případě nákazy budou ochranná pásma dosahovat min. 3 km a pásma dozoru min. 10 km od centra nákazy.

Onemocnění SLAK zvířat lze předpokládat především ve velkochovech hospodářských zvířat. Rozsah postižení je závislý na druhu nákazy a koncentraci množství zvířat. Při výskytu antropozoonózy (nemoc přenosná ze zvířete na člověka) je přímo ohrožena populace obyvatel. Lze předpokládat velké škody jak na živých hospodářských zvířatech, tak na surovinách živočišného původu.

Druh rizika Zdroj rizika Zasažené obyvatelstvo Ohrožené území Poznámka Počet zvířat
SLAK skot 500 Jasenná

JASNO, spol s.r.o.

Jasenná 306, 763 12

364
SLAK skot 250 Bratřejov

Antonín Bartoš

Bratřejov 763 12

212
SLAK skot 650 Zádveřice - Raková Družstvo Zádveřice-Raková, Zádveřice 425 624
SLAK

skot

1000 Vizovice

POLMER,spol. s r.o.

Říčanská 1248, Vizovice

260

SLAK ovce 200 Hrobice MAMIAN, spol. s.r.o. Hrobice 51 231
SLAK ovce 50 Dešná

Břetislav Škabraha

Dešná 19

215
SLAK prasata 1000 Vizovice LUKROM, spol s.r.o. Vizovice 288
Aviární influenza drůbež 650 Zádveřice - Raková

LUKROM, spol s.r.o.

Zádveřice Raková

60 000
Aviární influenza drůbež 1000 Vizovice, Zádveřice- Raková, Lhotsko

VIMA, spol s.r.o.

Vizovice

Říčanská 1228

39 000
Aviární influenza drůbež 1000 Vizovice, Zádveřice- Raková, Lhotsko Lukrom, spol. s.r.o. Zlín Lípa 81, sklad Vizovice 45 000

Havárie v silniční dopravě

Ve správním územím ORP se nachází 2 silnice I. třídy. Silnice I/49 je nebezpečná v celém úseku, hlavně průjezd Zlínem, Vizovicemi až po obec Bratřejov a hranici s okresem VS. Nebezpečné jsou všechny žel. přejezdy žel. tratě, která kopíruje silnici až do Vizovic. Na silnici I/69 se nachází nebezpečný úsek ve Vizovicích a průjezd přes kopec Sirákov s velkým převýšením až 12%, který způsobuje problémy zvláště v zimních měsících.

Havárie v železniční dopravě

V ORP Vizovice je pouze železniční trať č. 331, která je lokálního významu. Na více místech na trati se vyskytují železniční přejezdy, kde může dojít k dopravní nehodě současně s únikem převážených nebezpečných látek. Největší riziko na trati v ORP Vizovice je v obci Zádveřice je železniční přejezd v blízkosti fy DF Partner, která produkuje ropné produkty.

Narušení dodávek

Elektrické energie

Rozsáhlé a dlouhodobé narušení dodávek elektrické energie v ORP Vizovice nebylo zaznamenáno. Může ovšem ohrozit po silnější vichřici nebo dlouhotrvajícím sněžením obce Podkopná Lhota, Trnava, Všemina, Dešná, Neubuz, Hrobice.

 

Pitné vody

V obcích užívající obecní či soukromé studny hrozí kontaminace případnou povodní či únikem nebezpečných látek a tím omezení dodávek pitné vody.

Živelní pohromy

Lesní požáry

Lesní požáry hrozí v přírodních parcích Hostýnské a Vizovické vrchy, které jsou hůře přístupné pro pozemní techniku hašení požárů.

Sněhová kalamita

Vzhledem k hornatému terénu může dlouhodobější silné sněžení omezit přístupové cesty a tím i zásobování obcí Podkopná Lhota, Trnava, Všemina. Současně mohou být ohroženy objekty s velkou plochou střechy (kulturní a sportovní zařízení, průmyslové a zemědělské objekty, nákupní střediska).

Budovy ohrožené přívalem sněhu
P.č. Ohrožená budova Vlastník
 

Kulturní dům Bratřejov

Bratřejov 22

763 12 Bratřejov

Obec Bratřejov

Bratřejov 226

 

Průmyslové a zemědělské objekty

Bratřejov (bez č.p.)

763 12 Vizovice

MBD spol. s r.o.

Jasenná 308, Jasenná, 76312,

IČ: 18757791

 

Průmyslové a zemědělské objekty

Březová (bez č.p.)

763 15 Slušovice

LAGRE PLUS spol. s r.o.

Dlouhá 4, Slušovice, 76315

IČ:26313197

 

Průmyslový objekt MORAVIACHEM

Hrobice (bez č.p.)

763 15 Slušovice

MORÁVIA-PROINVEST s.r.o.

Nad vývozem 4833, Zlín, 76005

IČ:25560514

 

Sokolovna - tělocvična ZŠ Jasenná

Jasenná 171

763 13 Jasenná

TJ SOKOL JASENNÁ

Jasenná, 76312

IČ:15546454

 

Průmyslové a zemědělské objekty

Jasenná 306

763 13 Jasenná

JASNO, spol. s r. o.

Jasenná 306, 76312

IČ:18757553

 

Průmyslový objekt CHEPORT

Lhotsko (bez č.p.)

763 12 Vizovice

CHEPORT, spol. s.r.o.

Lhotsko 93, 76312

IČ:13695797

 

Tělocvična ZŠ Slušovice

Školní 222

76315 Slušovice

Město Slušovice

Náměstí Svobody 25

IČ:00284475

 

Nákupní středisko

Náměstí Svobody 180

76315 Slušovice

Jednota, spotřební družstvo ve Zlíně

Kvítková 4323, Zlín, 76150

IČ:00032255

 

Průmyslové objekty

Teplinám (bez č.p.)

76315 Slušovice

TNS SERVIS s.r.o.

Teplinám 619, Slušovice, 76315

IČ:28228332

 

Průmyslové objekty

Greinerova (bez č.p.)

76315 Slušovice

Greiner Packaging Slušovice s.r.o.

Greinerova 54, Slušovice, 76315

IČ:46901507

 

Tělocvična ZŠ Trnava

Trnava 242

763 15 Trnava

Obec Trnava

Trnava 156

763 15 Trnava

 

Kulturní dům Vizovice

Masarykovo nám. 1008

76312 Vizovice

Město Vizovice

Masarykovo nám. 1007

76312 Vizovice

 

Tělocvična ZŠ Vizovice

Školní 790

76312 Vizovice

Město Vizovice

Masarykovo nám. 1007

76312 Vizovice

 

Průmyslové objekty

Razov (bez č.p.)

76312 Vizovice

RUDOLF JELÍNEK a.s.

Razov 472, Vizovice, 76312

IČ:49971361

 

Nákupní středisko ALBERT

Masarykovo nám. 1040

76312 Vizovice

AHOLD Czech Republic, a.s.

Slavíčkova 827/1a, Brno-sever - Lesná, 63800, IČ:44012373

 

Tělocvična ZŠ Zádveřice

Zádveřice 357

763 12 Vizovice

Obec Zádveřice – Raková

Zádveřice 399

763 12 Vizovice

 

Zemědělské objekty - zem. družstvo

Zádveřice (bez č.p.)

76312 Vizovice

Družstvo Zádveřice-Raková

Zádveřice 425, Zádveřice-Raková, 763 12

IČ:46971483

 

Sucho

V obcích užívající obecní či soukromé studny hrozí nedostatek pitné vody způsobené dlouhotrvajícím suchem.

 

Sesuvy nebo pády horniny

Celá hornatá část území ORP Vizovice leží v geologické oblasti karpatského flyše a patří do oblasti s vysokou četností aktivních sesuvných jevů (Hostýnské a Vizovické vrchy). Vzhledem k této skutečnosti a podmíněnosti sesuvných jevů lze zvýšenou četnost sesuvů očekávat v důsledku podmáčení vlivem dlouhotrvajících intenzivních dešťů.

Sesuv horniny může rovněž způsobit další mimořádnou událost jako je ucpání koryta vodního toku a následnou lokální povodeň v blízkém okolí sesuvu.

Mapa sesuvů http://sesuvy.geology.cz/

Teroristický útok

Na území ORP Vizovice cílem tohoto útoku mohou být místa s větší koncentrací obyvatel (např. každoroční velké festivaly Master Of Rock, Vizovické Trnkobraní, velká nákupní centra, místa soustředění obyvatel, společenské, kulturní, sportovní akce apod.).

Objekty a akce ohrožené možným teroristickým útokem
Ohrožené místo/akce Místo Ohrožených osob Poznámka
Festival Masters Of Rock Vizovice 25 000  
Festival Trnkobraní Vizovice 10 000  
Supermarket ALBERT Vizovice 100  
Prodejna JEDNOTA Vizovice 100  

Zranitelnost území

Nejvyšší zranitelnost správního obvodu ORP Vizovice se projevuje nejvíce ve městě Vizovice, které leží na frekventované křižovatce silnic I/49 a I/69. Zároveň je zde nejvyšší hustota obyvatel a zvýšená hustota významných objektů, jako jsou objekty veřejné správy, školská, kulturní a obchodní zařízení.

Druh rizika Zdroj rizika Zasažené obyvatelstvo Ohrožené území Poznámka
Zvláštní povodeň VD Slušovice 2000 (jen v ORP) Slušovice, obce podél toku Dřevnice  
Náhlé povodně Lutoninka, Bratřejovka, Dřevnice, místní potoky 500 Slušovice, Vizovice, Zádveřice - Raková  
Únik nebezpečné látky čistící prostředky, ropné produkty, I/69, I/49, železniční trať 500 Lhotsko, Hrobice, Všemina, Zádveřice

Cheport s.r.o

Moravia-chem

PARTR spol. s.r.o.

DF Partner, s.r.o.

Sesuvy půdy a skal, zemětřesení Vizovické vrchy, Hostýnské vrchy 10 Jasenná, Trnava, Všemina, Podkopná Lhota, Slušovice  
Lesní požáry Vizovické vrchy, Hostýnské vrchy 100 celé území ORP Vizovice  
Vichřice, a jiné povětrnostní Vizovické vrchy, Hostýnské vrchy 100 celé území ORP Vizovice  
Kalamitní výskyt sněhových srážek, námraza Vizovické vrchy, Hostýnské vrchy 100 celé území ORP Vizovice  
Epidemie, pandemie chřipky 1000 celé území ORP Vizovice  
Epizootie drůbež, prasata, skot, ovce 100 celé území ORP Vizovice

Lukrom, spol. s.r.o., POLMER,spol. s r.o.

VIMA, spol s.r.o.

Teroristický útok festivaly Master Of Rock, Vizovické Trnkobraní, velká nákupní centra, místa soustředění obyvatel, společenské, kulturní, sportovní akce 1000 celé území ORP Vizovice  

Kde získat informace

o charakteru možného ohrožení, připravených záchranných a likvidačních prací a ochraně obyvatelstva při vzniku mimořádné události.

*      

*       Občan získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních prací a ochranou obyvatelstva v případě vzniku mimořádné události na příslušném obecním úřadě

 1. *

*       „Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva. Za tímto účelem organizuje jejich školení.“

*      

 1. *

*       „Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení.“

*       Zaměstnanec získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva v místě dislokace pracoviště od svého zaměstnavatele (příslušné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby)*

*       „Pokud okresní úřad zahrne do havarijního plánu okresu nebo vnějšího havarijního plánu konkrétní právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu, je tato povinna zajistit vůči svým zaměstnancům dotčeným předpokládanou mimořádnou událostí opatření uvedená v § 24 odst. 1 písm. b) tohoto zákona, t.j. vůči svým zaměstnancům zajistit, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak (např. zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření a zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií), informování o hrozících mimořádných událostech a plánovaných opatřeních, varování, evakuaci, popřípadě ukrytí, organizování záchranných prací, organizování přípravy k sebeochraně a vzájemné pomoci.“

*      

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených krizových opatřeních a způsobech jejich provedení u příslušného obecního úřadu

a) § 15 odst. (4) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů:

„Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení,s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva. Za tímto účelem organizuje jejich školení.“

b) § 21 odst. (3) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon):

„Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení.“

Informace o tom, jak se zachovat při mimořádné události a ochránit tak sebe i své blízké, naleznete na stránkách projektu "Vaše cesty k bezpečí" (http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci). Další užitečné rady pak obsahuje série videoklipů "Štěstí přeje připraveným" (http://www.tvhasici.cz/stesti-preje-pripravenym ) a dětem a mládeži jsou určeny animované spoty "Hasiči varují". (http://www.hzslk.cz/293-video-spoty-hasici-varuji.html ) 

Jak se chovat a co dělat při vzniku mimořádné události

Jak zjistíme, že došlo k závažné mimořádné události

O vzniku mimořádné události - například povodni, havárii v chemickém provozu a následném úniku nebezpečných látek, které mohou ohrozit zdraví a životy obyvatel, jsou lidé vyrozuměni prostřednictvím sirén a následně tísňovými informacemi v rozhlase, televizi, hlášením místního rozhlasu, pomocí pojízdného vozu s megafony a pod.

Zvuk sirény znamená vždycky nějaké nebezpečí. Siréna varuje. Její zvuk připomíná, že došlo k neočekávané události, která ohrožuje životy občanů, majetek a životní prostředí.

Jak získáme další informace

Nejnovější a nejdůležitější informace o průběhu mimořádné události a pokyny k chování obyvatelstva přinášejí televizní a rozhlasové stanice i místní rozhlas. Pro případ, že se přeruší dodávka elektrické energie, je dobré mít u sebe rádiový přijímač na baterie, který lze naladit na pásmo VKV (FM), na kterém se tísňové informace vysílají.

Varovný signál

Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno především prostřednictvím varovného signálu všeobecná výstraha. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Obyvatelstvo je následně informováno např. rozhlasem, televizí, místním rozhlasem, tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.

 • Tón sirény: Kolísavý
 • Délka tónu: 140s
 • Název varovného signálu: Všeobecná výstraha

Kromě varovného signálu "Všeobecná výstraha" existuje v České republice ještě signál "Požární poplach". Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany. Signál "Požární poplach" vyhlašovaný elektronickou sirénou napodobuje hlas trubky troubící tón "HO-ŘÍ,"HO-ŘÍ"... po dobu jedné minuty.

ELEKTRONICKÉ SIRÉNY (E) – INFORMACE V PAMĚTI SIRÉNY

 • Zkouška sirén!  Zkouška sirén!  Zkouška sirén! – Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén! Zkouška sirén!
 • Všeobecná výstraha! Všeobecná výstraha! – Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů! Všeobecná výstraha! 
 • Nebezpečí zátopové vlny! – Ohrožení zátopovou vlnou! Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů! Nebezpečí zátopové vlny!
 • Chemická havárie! – Ohrožení únikem škodlivin! Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních  rozhlasů! Chemická havárie!
 • Radiační havárie! – Ohrožení únikem radioaktivních látek! Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů! Radiační havárie!
 • Konec poplachu! Konec poplachu! – Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů! Konec poplachu! Konec poplachu!

Ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění se provádí zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin akustickou zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem (nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin). O této skutečnosti se obyvatelé dozví z hromadných informačních prostředků. 

 

V případě selhání základních způsobů varování a informování obyvatelstva:
Informovat veřejnost náhradními prostředky a to zejména využít mobilní elektronické sirény, rozhlasová zařízení vozidel složek IZS (HZS, ZZS, PČR, MP). Dále využít možnosti předání tísňových informací pomocí internetu, SMS zpráv, předávání tiskových zpráv a letáků spojkami.

Co dělat po zaznění signálu

 

 • Předně bychom měli zachovat klid, nepropadat panice a uvědomit si, o který signál se jedná. Následně bychom měli zapnout Českou televizi nebo Český rozhlas, kde se dozvíme další informace.
 • Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik nebezpečné látky, proto je řešením ukrýt se do nejbližší budovy, ideálně do vyššího patra. Většina nebezpečných látek se šíří při zemi, proto nikdy nevyhledávejme úkryt v podzemních prostorách. Výjimku tvoří situace, kdy je jisté, že sirény varují před povodněmi.
 • Riziko zasažení nebezpečnou látkou můžeme ještě snížit tím, že utěsníme nebo přelepíme otvory kolem dveří a oken a přesuneme se do místnosti na opačné straně, než je zdroj nebezpečí.
 • Důležitou zásadou je nikam netelefonovat. V kritické situaci je celá infrastruktura přetížena a je důležitější umožnit spojení pro záchranné organizace. Velmi nezodpovědné je volat dětem do školy a chtít, aby se rychle přišli schovat domů. Zaměstnanci škol mají své postupy a vědí, jak se zachovat. Svým jednáním bychom děti vystavovaly zbytečnému riziku.
 • Neměli bychom zapomínat ani na starší nebo zdravotně postižené sousedy. Obzvlášť neslyšící jsou odkázáni pouze na naši pomoc, protože se nemusí o nebezpečí vůbec dozvědět.

Důležitá telefonní čísla tísňového volání

 

112 - Jednotné evropské číslo tísňového volání. Je určeno také pro cizince a pro tísňové volání při rozsáhlých mimořádných událostech.

Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii s únikem nebezpečné látky...), která ohrožuje osoby, majetek nebo životní prostředí, okamžitě volejte telefonní číslo 150 - Hasičský záchranný sbor ČR.

Pomoc zdravotníků je potřeba při všech stavech ohrožujících život, závažných úrazech, náhlých zhoršeních chronických nemocí, poruchách vědomí nebo bezvědomí a při dalších závažných zdravotních komplikacích. Přivolává se prostřednictvím telefonního čísla 155 - Zdravotnická záchranná služba.

Pokud jste v ohrožení, čelíte bezpečnostnímu riziku nebo jste jeho svědky, zjistili jste nebo máte podezření na spáchání trestného činu nebo jste svědky či účastníky dopravní nehody, volejte telefonní číslo 158 - Policie ČR.

Při řešení přestupku nebo potíží ve městech a obcích může být k dispozici obecní či městská policie na telefonním čísle 156.

Při oznamování na telefonní čísla tísňového volání uveďte:

 • Kde se událost stala, upřesněte místo.
 • Co se stalo, o jaký typ události se jedná.
 • Kolik je zasažených osob, v jakém jsou stavu, v jakém jsou ohrožení.
 • Své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte a kde budete k zastižení pro případné upřesnění informací.

Po ukončení hovoru vyčkejte na zpětný telefonát, kterým si operační pracovník ověří pravdivost nahlášené zprávy. 

V případě vzniku požáru

 

 • neprodleně volejte linku 150 nebo 112
 • snažte se varovat spolubydlící a sousedy voláním „hoří“, boucháním na zeď nebo ústřední topení
 • zavřete v bytě či domě hlavní přívod plynu a elektřiny
 • V situaci, kdy máme možnost hořící objekt včas opustit, využijeme únikové cesty.
 • Zde připomínáme   právnickým a podnikajícím fyzickým osobám povinnost zřetelně označit na únikových cestách  únikové východy, evakuační výtahy a směry úniku osob. Aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo záchranné práce, musí být únikové cesty a  komunikační prostory (chodby, schodiště apod.), které jsou jejich součástí, trvale volně průchodné.

 

Pokud zůstanete uvězněni uvnitř hořící budovy/místnosti:

 • chraňte si dýchací orgány – nejlépe navlhčenou látkou (kapesník, ručník, šátek, šála, jiný kus oděvu apod.)
 • držte se při zemi (pohyb v pokleku na kolenou) – kouř stoupá vzhůru
 • pohybujte se podél zdí (zeď vás vždy dovede ke dveřím či oknu)
 • neotvírejte dveře od místnosti, ve které se nacházíte, jsou-li klika nebo samotné dveře na dotek horké, a práh dveří se snažte utěsnit nejlépe mokrou látkou (dekou, prostěradlem, oblečením apod.) nebo lepicí páskou
 • je-li to možné, upozorněte na sebe voláním „hoří“ u pootevřeného okna, a to i v případě, že jste již volali hasiče; do okna vyvěste prostěradlo, ručník nebo část oděvu, které na vás budou hasiče upozorňovat i v situaci, kdy jste ztratili hlas nebo vědomí
 • v žádném případě se neschovávejte do skříní nebo pod postel, hasiči by vás nemuseli nalézt

V případě vzniku větrné smršti

 

 • pokud je v budově úkryt civilní ochrany nebo sklepní prostor, ukrýt se v něm,
 • při ukrytí v nadzemních částech budovy uzavřít a co nejlépe zabezpečit okna, okenice a dveře na návětrné strany,
 • je-li to možné otevřít okna či dveře na závětrné straně (vyrovnání tlaku vzdušných proudů v budově),
 • pohyblivé věci a dopravní prostředky umístit pokud možno do závětrných stran budov.

V případě nebezpečí povodně

 

Před povodní:

 • Informujte se na obecním úřadě, jak a kam se budete evakuovat v případě povodňového ohrožení.
 • Připravte si pytle s pískem, těsnicí fólii, těsnicí desky a další stavební materiál na utěsnění nízko položených dveří a oken.
 • Dále si zajistěte ucpávky kanalizace, odtoku z WC.
 • uzavřete a zabezpečte okna a dveře sklepů a přízemí budov,
 • přestěhujte cenné věci a nebezpečné látky do vyšších pater, upevněte věci, které by mohla odnést voda
 • v případě vlastnictví pozemku v záplavovém území odstranit z něho odplavitelný materiál, nebo jej zajistit proti odplavení. Odvézt na bezpečné místo chemikálie a skladované pohonné hmoty (garáže),
 • připravte se na evakuaci domácích a hospodářských zvířat,
 • Připravte si léky, dokumenty vhodné ošacení, potraviny a pitnou vodu na 2-3 dny.
 • Vlastníte-li automobil, připravte jej k okamžitému použití při evakuaci.
 • Připravte si evakuační zavazadlo,

 

Při povodni:

 • Na základě pokynů povodňových orgánů obce, policie a záchranářů opusťte ohrožený prostor. V případě evakuace dodržujte zásady pro opuštění bytu (domu).
 • Není-li možné zajistit si náhradní ubytování vlastními silami, přesunout se do shromaždišť evakuovaných (evakuačních středisek), o kterých bude veřejnost informována.
 • Je-li nedostatek času, okamžitě se přesuňte na určené místo, které nebude zatopeno vodou.

 

Po povodni:

 • Nechte si zkontrolovat stav obydlí (statickou narušenost, obyvatelnost), rozvody energií (plyn, el. energie apod.), stav kanalizace a rozvodů vody.
 • Zlikvidujte uhynulé zvířectvo, potraviny a polní plodiny, které byly zasaženy vodou. Postupujte podle pokynů hygienika.
 • Vyčištění studní a jejich sanaci zadejte odborníkům.
 • Informujte se o místech humanitární pomoci a v případě potřeby si vyžádejte finanční pomoc, pitnou vodu, potraviny, teplé oblečení, hygienické prostředky, potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod a další potřebné prostředky.
 • Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod (ohlaste pojistnou událost pojišťovně, vyhotovte soupis škod).

 

 

Evakuace obyvatelstva

 

Varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím zajišťují orgány obce. Při provádění záchranných a likvidačních prací je oprávněn nařídit evakuaci osob rovněž velitel zásahu (zpravidla člen HZS). Evakuace je jedním z opatření, které bude vydáno vždy, pokud nebude možno zajistit ochranu osob v místech jejich pobytu jiným způsobem.

Aktuální plán evakuace pro případ povodně je zpracován krizovým řízením městského úřadu a evakuaci z ohroženého místa organizuje po dohodě s velitelem zásahu starosta města.

Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí. Evakuace se provádí z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování.

Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou těch, které se budou podílet na záchranných pracích a na řízení evakuace.

 

 

Důvodem pro vyhlášení evakuace může být:

 • povodeň nebo zátopová vlna,
 • nebezpečí zamoření chemickými látkami,
 • požár,
 • hrozící výbuch,
 • stavební narušení objektu apod.

 

Co uděláme, když jsme vyzváni k evakuaci

Budete-li vyzváni k evakuaci z ohroženého prostoru, je třeba si připravit evakuační zavazadlo, do kterého patří trvanlivé potraviny, pitná voda, předměty denní potřeby, miska, příbor, doklady, peníze, pojistné smlouvy, cennosti, rádio s bateriemi, toaletní potřeby, léky, svítilna, náhradní oděv, pláštěnka, přikrývka, kapesní nůž, zápalky. Dětem dáme do kapsy lísteček se jménem a adresou. Kočky a psy bereme s sebou. Ostatní zvířata zásobíme potravou a vodou.

Před opuštěním bytu je třeba uhasit otevřený oheň v topidlech, vypnout elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček), uzavřít přívody vody a plynu, vzít si evakuační zavazadlo, uzamknout byt a na dveře dát oznámení, že jste byt opustili a dostavit se na určené místo k evakuaci.

 

Při nařízené evakuaci jsou občané povinní zejména:

 • dodržovat pokyny složek IZS a orgánů zabezpečujících evakuaci,
 • uhasit oheň v topidlech,
 • uzavřít přívod vody a plynu a vypnout elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček),
 • dětem vložit do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou,
 • vzít evakuační zavazadlo označené jménem a adresou,
 • uzavřít okna a uzamknout byt,
 • dostavit se na určené místo podle vyhlašovaných pokynů orgánů obce,
 • nechat volné průjezdné šířky komunikací k nástupním plochám pro požární techniku a ke zdrojům vody.

Obsah evakuačního zavazadla

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné události a nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží nejlépe batoh, cestovní taška nebo kufr s kolečky, který se dobře přenáší. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

 

Zavazadlo obsahuje:

 • základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu,
 • předměty denní potřeby – jídelní misky a příbor, umělohmotná nebo polní láhev, nůž provázek, šitíčko, zavírací špendlík, otvírač na konzervy,
 • nádoby s tekutinami – voda, čaj, šťávy apod.,
 • přenosné rádio s rezervními bateriemi,
 • toaletní a hygienické potřeby – toaletní papír, mýdlo, kartáček na zuby a zubní pasta, ručník,
 • spací pytel, deka, přikrývka, karimatka, nafukovací lehátko,
 • náhradní prádlo, náhradní obuv a oblečení, pláštěnka, šátek, pokrývka hlavy,
 • pro děti hračka, knihy a další prostředky pro zkrácení dlouhé chvíle,
 • bateriová svítilna, zápalky, svíčky, zapalovač.

Nelze s sebou brát objemné předměty, rychle se kazící potraviny, alkohol, zbraně, jedovaté látky a zbytečné věci.

 

Obdržení podezřelé zásilky (dopisu, balíčku)

 • Podezřelou zásilku neotvírejte a netřepejte s ní.
 • Uložte zásilku do igelitového sáčku nebo jiného vhodného obalu.
 • Poté opusťte místnost, umyjte si ruce vodou a mýdlem a událost ohlaste na tísňovou linku 158 (Policie ČR) nebo 150 (Hasičský záchranný sbor ČR). Policie ČR nebo Hasičský záchranný sbor ČR zásilku od vás převezme a odveze ji k ověření obsahu.

Než zavoláte na tísňovou linku, seriózně zvažte skutečnosti, které mohou vést k názoru, že se jedná o podezřelou zásilku. Takovými mohou být například neočekávaná zásilka od neznámého odesílatele s podezřelým rukopisem či výhružným textem na zásilce, zapáchající zásilka nebo zásilka, ze které trčí dráty nebo se ozývá podivné tikání. Při otevření zásilky to může být například podezřelá sypká hmota nebo jakýkoli podezřelý předmět.

 

 

Chemické zbraně

Chemické zbraně mohou být použity ve formě aerosolu, v kapalném a plynném skupenství. Působí na organismus mnohostranně. Vyvolávají poškození centrálního nervového systému, dýchacích orgánů, zažívacího traktu nebo narušují metabolismus, jiné mají zpuchýřující účinek.

 

Jak se chránit před účinky chemických zbraní:

 • Urychleně použijte prostředky improvizované ochrany osob.
 • Vyhledejte ukrytí v nejbližší budově.

 

 

Biologické zbraně

Biologické zbraně mohou být použity ve formě aerosolu (bakterie, viry, toxin) do ovzduší nebo uzavřených prostor nebo vypouštěním hmyzu (vši, blechy, mouchy, klíšťata) nebo infikováním vody, potravin, vzduchu, předmětů. Smysly člověka je biologické zamoření nezjistitelné. Výskyt se zjišťuje speciálními přístroji a odběrem vzorků.

 

Jak se chránit před proniknutím nebo zanesením nákazy do organismu:

 • Nepoužívat vodu z neznámých a nezjištěných zdrojů.
 • Umět si připravit vodu pomocí chemických desinfekčních prostředků nebo převařením.
 • Nejíst pevnými obaly nechráněné nebo neprověřené potraviny.
 • Udržovat čistotu těla i za nepříznivých podmínek.
 • Zbytečně se nedotýkat a neprohlížet podezřelé předměty.
 • Při známkách onemocnění ihned vyhledat zdravotnickou pomoc.

Dodržujte pokyny zdravotníků a pracovník hygienické služby.

 

 

Anonymní oznámení (uložení bomby, třaskaviny; použití nebezpečné látky apod.)

Anonymní oznámení o uložení bomby, třaskaviny nebo nebezpečné látky je většinou směřováno tam, kde se nachází mnoho lidí. Je to logické, většina případů takovéhoto počínání je zaměřena na vyvolání strachu. Víme však, že tomu tak vždy nebývá. Je třeba počítat s tím, že anonymní výhružka může být uskutečněna. Aniž bychom uvažovali o tom, zda jde např. o psychopata nebo o legraci, musíme takovou událost brát vážně.

 • V prvé řadě událost okamžitě oznamte na tísňovou linku 158 (Policie ČR) nebo 150 (Hasičský záchranný sbor ČR).
 • Pokud bylo anonymní oznámení o uložení bomby nebo třaskaviny v budově, ve které se nacházíte, opusťte budovu a vzdalte se co nejdále od tohoto místa.
 • V žádném případě se nezdržujte v blízkosti možného ohrožení i přesto, že vaše zvědavost, co se bude v příštích minutách dít, vás nutí zůstat v blízkosti tohoto nebezpečného místa.

 

 

Nouzové zásobování pitnou vodou

Při vzniku mimořádných událostí a krizových situací může být jedním z důsledků přerušení dodávek pitné vody.
Pro příklad lze uvést oblasti ohrožení, v jejichž důsledku může s vysokou pravděpodobností dojít k výpadku dodávek pitné vody:

 • narušení dodávek elektrické energie, při kterém nebudou v provozu čerpací stanice na pitnou vodu
 • narušení dodávek pitné vody z důvodu:
  • havárie na vodovodním řádu různého rozsahu
  • havárie na vodojemech a čerpacích stanicích
  • narušení přivaděčů vody do Prahy

Nouzové zásobování pitné vody zabezpečuje krajský úřad a obec ve spolupráci s místně příslušnými vodárnami.

V případě úniku nebezpečné chemické látky

 • lze-li to provést, utěsnit okna, dveře a ventilační otvory a vypnout odsávání v kuchyni a klimatizaci,
 • pokud je ve vlastnictví ochranná plynová maska s filtrem, použít ji,
 • v případě kdy není k dispozici ochranná maska a nebezpečná škodlivina proniká do místnosti, dýchat přes navlhčený kapesník, ručník, či jakékoliv textilní látky (příp. mnohonásobně přeložené navlhčené papírové ubrousky), přiložené k nosu a ústům,
 • poslouchat pokyny záchranných složek IZS a vedení města a neopouštět ochranné prostory do doby vydání pokynu k jejich možnému opuštění.

Jak si chráníme dýchací cesty a povrch těla při krátkodobém pobývání v zamořeném prostředí

Při havárii se může stát, že obyvatelé budou muset určitou dobu pobývat v zamořeném (kontaminovaném) prostoru nebo jím projít. V tom případě je nezbytně nutné chránit cesty dýchací a povrch těla. Je to možné i v případě, že doma nemáme ochrannou masku a ochranný oděv, a to pomocí improvizované ochrany. K ochraně dýchacích orgánů se může použít vodou navlhčená rouška zhotovená z kapesníků, ručníků, utěrek apod. Hlavu chráníme čepicí, kloboukem, šálou či kuklou tak, aby vlasy byly úplně zakryty a zvolená pokrývka hlavy chránila též čelo, uši a krk. Oči si chráníme brýlemi (lyžařskými či motoristickými), ruce rukavicemi. K ochraně těla poslouží oblek, kombinéza, sako, kalhoty, plášť nebo pláštěnka do deště. Nohy si chráníme nejlépe vysokými botami nebo holínkami.

 

 

Ukrytí obyvatelstva

Improvizovaného ukrytí se využívá v MÍROVÉ DOBĚ při velkých havárií s rizikem kontaminace nebezpečnými látkami a účinky pronikavé radiace. V případě vzniku této mimořádné události slouží k ukrytí uzavřená místnost v budově s možností poslechu televizního nebo rozhlasového vysílání.

Únik nebezpečných látek - místnost by se měla nacházet nejlépe ve vyšších patrech a na odvrácené straně od místa nehody. (Většina nebezpečných látek je těžší než vzduch a proto se drží při zemi. Nebezpečné chemické látky lehčí než vzduch jsou vesměs prchavé a tedy v terénu málo stálé. Není proto příliš pravděpodobné, že proniknou zavřenými okny ve vyšších patrech).

Únik radioaktivních látek a ionizujícího záření - místnost by se měla nacházet nejlépe ve středové, suterénní nebo sklepní části domu s minimálním počtem oken, dveří a jiných větracích otvorů.

Další nezbytná opatření ke snížení průniku nebezpečné látky do místnosti:

 • vypnout, uhasit a utěsnit veškerou ventilaci v bytě - klimatizace, větrací systémy, topidla, digestoře, světlíky,
 • utěsnit sebemenší otvory - klíčové dírky, otvory pro poštu apod.,
 • okna zavřít a dobře utěsnit různými druhy samolepících těsnících pásek, tmely,

záclony i závěsy namočit do vody nebo do roztoků pro improvizovanou ochranu