Obec Zádveřice-Raková

Středa, 24. 04. 2019

Obecní úřad Zádveřice-Raková

Povinně zveřejňované informace

Kontakty
Obecní úřad Zádveřice-Raková

Zádveřice 460, 763 12 Vizovice
IČ: 00284718

Elektronická podatelna:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Identifikátor datové schránky: d63arin

tel: 577 453 115, 577 452 055,

mobil: 725 121 161

Zaměstnanci a kontakt obecního úřadu:


Ing. Radovan Karola - starosta obce
telefon: 577 452 055, mob. 777 179 331, mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Michalíková Marie - administrativa
telefon: 577 453 115, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Iveta Braborcová - účetní
telefon: 577 453 115, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


GPS: 49° 12′ 53″ ( s. š.)  17° 48′ 41″ (v. d.)
Mapa obce Zádveřice-Raková

Číslo účtu: 6124661/0100 Komerční banka

Použijte kontaktní formulář vpravo (možnost přiložení souboru do velikosti 15MB)

Úřední hodiny :

Úřední dny : Pondělí, středa : 8:00 – 11:30  12:30 – 17:00
Ostatní dny: Úterý, čtvrtek :     8:00 – 11:30  12:30 – 14:00
                     Pátek:                8:00 – 10:00

(V ostatních dnech není garantována dostupnost úředníka -  školení, vyřizování jiných agend apod.. Doporučujeme přítomnost předem ověřit.)

Otevírací doba sběrného dvora od 1.5.2019 - pozor změna

 • Pondělí a středa – od 7:00 hod.  do 7:30 hod ,   od 15:30 do 17:00  
 • Úterý,čtvrtek,pátek  – od 7:00 hod. do 7:30 hod  
 • Sobota – každá první sobota v měsíci od 8:00 do 10:00
 • Za provozovatele sběrného dvora je zodpovědná osoba:

  Radek Mikeska, tel.:   702 633 123                             ,

  Luděk Mikeska, tel :   605 987 277

Úhrada místních poplatků převodem z účtu

HOTOVOSTNÍ I BEZHOTOVOSTNÍ PLATBU JE NUTNÉ PROVÉST DO 30.4. daného roku

Bezhotovostí platbu  za svoz komunálního odpadu a psa  zašlete  na účet č. 6124661/0100, variabilní symbol uveďte dle přiložené tabulky:

Raková:

poplatek za občany, kteří mají v obci trvalý pobyt   11... 
poplatek za rodinné domy a byty,  ve kterých není hlášena k pobytu žádná osoba  12...
poplatek za chaty  10...
poplatek za psa  14...

Zádveřice:

poplatek za občany, kteří mají v obci trvalý pobyt   21... 
poplatek za rodinné domy a byty, ve kterých není hlášena k pobytu žádná osoba  22...
poplatek za chaty  20...
poplatek za psa  24...
   

Za předčíslí uveďte vždy číslo popisné (trojmístné tj. 017, 007, 460), za které je poplatek uhrazen. U poplatku za chatu uveďte do variabilního symbolu její evidenční číslo.

Příklad:
1) úhrada za psa na Rakové č.p. 77. Variabilní symbol by tedy byl 14077
2) úhrada poplatku za svoz komunálního odpadu obydleného domu č. p. 460 v Zádveřicích. Variabilní symbol by tedy byl 21460


Uvedené poplatky na rok  činí:

450 Kč - za občana, který má v obci trvalý pobyt
450 Kč - za rodinný dům nebo byt, ve kterém není hlášena k pobytu žádná osoba
450 Kč - za chatu
150 Kč - za psa
200 Kč - za dalšího psa
Případné dotazy posílejte na kontaktní formulář, emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo volejte 577 453 115.


Obecní zastupitelstvo:
Ing. Tomáš Štefanec  - místostarosta  tel: 721 661 705  , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Macek Jaroslav            - předseda finančního výboru   
Ing.Světlík Vlastimil     - předseda kontrolního výboru         
Ing. Bělíček Vlastimil         - člen finančního výboru                
Červenka Leoš                  - člen finančního výboru        
Ing. Martin Hrehuš             - člen kontrolního výboru
Turečková Vladěna            - člen kontrolního výboru
Ing. Bořuta Milan               - zastupitel
Kamil Válek                      - zastupitel
Trecha Ondřej                    - zastupitel

  1. Příjem žádostí a dalších podání:
   Žádost o poskytnutí informace se podává písemně, je podána dnem, kdy ji obdržel oBECNÍ úřad Zádveřice-Raková (datum na razítku podatelny). V případě, že je žádost nesrozumitelná, nebo příliš obecná, je žadatel do 7 dnů vyzván, aby žádost upřesnil, pokud ji neupřesní do 30 dnů, rozhodne se o odmítnutí žádosti. Požadovaná informace je poskytnuta písemně, doporučeně, nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo upřesnění žádosti. Ze závažných důvodů je možno lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit, nejvýše však o 10 dnů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty i důvodech tohoto prodloužení písemně informován.

   Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Nemá-li podání předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, vyzve správní orgán podatele k jejich odstranění v přiměřené lhůtě.

Podání k správním orgánům musí obsahovat:

 • označení správního orgánu, jemuž je určeno
 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • místo trvalého pobytu, popř. jinou adresu pro doručování
 • podpis osoby, která je činí.

 

 • Žádosti o informace:
  Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na adresu městského úřadu, na podatelně městského úřadu nebo na příslušném odboru městského úřadu.

Písemně lze podat žádost:

poštou (k rukám starosty)
předáním písemné žádosti na podatelnu
úřední hodiny jsou na stránce www.zadverice-rakova.cz

Ústně lze podat žádost:

telefonicky
osobně

Elektronickou poštou lze podat žádost: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Opravné prostředky:
 • Proti rozhodnutí obecního úřadu je možno podat odvolání. Odvolání se podává písemně poštou na podatelně obecního úřadu, do 15 dnů ode dne jeho oznámení (ve smyslu poučení uvedeného v rozhodnutí). Zvláštní formulář pro podání odvolání neexistuje. Z odvolání musí být patrno kdo je podává, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

  Odvolacím orgánem proti rozhodnutí obecního úřadu je jeho nejblíže nadřízený orgán, kterým je zpravidla Krajský úřad Zlínského kraje, pokud ze zvláštní právní úpravy nevyplývá, že odvolacím orgánem je specializovaný orgán státní správy. Dle platné právní úpravy je v každém vydávaném rozhodnutí uvedeno poučení o odvolání, ve kterém je uvedeno, který nadřízený orgán bude o odvolání rozhodovat. Upozorňujeme, že i když se odvoláním bude zabývat orgán nadřízený obecního úřadu, odvolání se podává prostřednictvím obecního úřadu, který napadené rozhodnutí vydal. Tento postup má své opodstatnění v tom, že obecní úřad musí spolu s přijatým odvoláním proti rozhodnutí zaslat odvolacímu orgánu i veškeré podklady, na základě kterých rozhodnutí vydal.
 • Formuláře:
  Formuláře pro konkrétní žádosti jsou k dispozici:
 • Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
  viz Portál veřejné správy: www.portal.gov.cz
 • Nejdůležitější předpisy
  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Seznam příspěvkových organizací Obce Zádveřice-Raková

Základní škola Zádveřice-Raková, tel.č: 577452608
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web: http://skola.zadverice-rakova.cz/

Mateřská škola Zádveřice-Raková, tel.č. 577452396
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web: http://skolka.zadverice-rakova.cz/

 • Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  V souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, jsou zpřístupněny informace o zpracovávání osobních údajů Obecního úřadu v Zádveřicích-Rakové. Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) výše uvedeného zákona jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

 EVIDENCE OBYVATEL

 STĚHUJI SE - KAM ZMĚNU NEHLÁSIT http://www.szrcr.cz/akce

MÁTE EVIDOVANOU ADRESU TRVALÉHO POBYTU NA ADRESE SÍDLA OHLAŠOVNY?

Od 1.1.2016 jsou pro vás ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně, v jejímž správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt.

Uložením oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na vhodném místě v sídle ohlašovny jsou po uplynutí lhůty 10-ti dnů splněny podmínky fikce doručení, desátým dnem se považuje písemnost za doručenou.  Upozorňujeme, že i nepřevzatá písemnost nabude právní moci a stane se tak vykonatelnou. Nevyzvednutí písemnosti adresátem neznamená, že po adresátovi nikdonic nemůže chtít, protože o tom nebyl srozuměn. Řízení pokračuje dál! Nepřevzetím pošty je možné promeškat např. lhůtu na odvolání a poškodit takovýmto chováním pouze vlastní osobu.

ÚŘEDNÍ DESKA

Informace starosty Obce Zádveřice-Raková o možnosti nahlížení do dokumentů

Všechny dokumenty (návrh rozpočtu, schválený rozpočet, návrh závěrečného účtu, závěrečný účet, schválená pravidla rozpočtového provizoria, schválené rozpočtové opatření, návrh střednědobého výhledu rozpočtu, schválený střednědobý výhled rozpočtu), jsou v listinné podobě k nahlédnutí na obecním úřadě v Zádveřicích v úředních hodinách pondělí a středa od 8:00 do 16:30, nebo na webových stránkách obce http://www.zadverice-rakova.cz/ v sekci úřední deska.

Ing.Radovan Karola  v.r.

Starosta obce