Obec Zádveřice-Raková

Pátek, 23. 08. 2019

Dotace z rozpočtu Zlínského kraje

V roce 2015 obdržela Obec Zádveřice-Raková účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 18.500,-Kč (osmnácttisícpětsetkorun) na výdaje spojené s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů a to :

  • Pro JPO III Zádveřice ve výši 17.00,-Kč
  • Pro JPO V Raková     ve výši 1.500,-Kč

Pro JPO III Zádveřice a pro JPO V Raková obec zakoupila ochranné pomůcky a drobný majetek v celkové částce 20.129,Kč (dvacettisícjednostodvacetdevětkorunčeských)

Poskytnutá dotace byla vyčerpána v plné výši

 

 

zapsáno 29.12.2015

Hledat v archivu