Obec Zádveřice-Raková

Středa, 22. 05. 2019
22-06-2017

Stanovisko MŽP - prodloužení platnosti stanoviska EIA

PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STANOVISKA
K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
(vydaného pod č.j.: 69327/ENV/11 dne 21. listopadu 2011
(dále jen „stanovisko EIA“))