Obec Zádveřice-Raková

Středa, 22. 05. 2019
28-03-2013

Jak probíhá úřední schvalování R49

Územní plánování

Koridor Rychlostní silnice R49 je vymezen v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje (což je vlastně krajský územní plán) i v územním plánu obce Zádveřice-Raková.

Do správního území obce zasahují dva úseky R49. Jde o stavby 4902.2 (Fryšták-Lípa 2. etapa) a 4903 (Lípa-Pozděchov). Název úseku 4902.2 (Fryšták-Lípa 2. etapa) je zavádějící, protože fakticky nekončí v Lípě, ale v Zádveřicích.

 

Posuzování vlivů záměru na životní prostředí (EIA)

Pro úsek 4902.2 vydalo MŽP v listopadu 2011 kladné stanovisko EIA a tím ukončilo posuzování stavby z hlediska vlivu na životní prostředí. Toto kladné stanovisko je ovšem podmíněno splněním mnoha podmínek, které musí být ověřeny v navazujících správních řízeních.

V úseku 4903 stále probíhá posuzování EIA, tato stavba se posuzuje společně se stavbami 4904 a 4905 (úsek pojmenovaný Lípa – státní hranice). Posledním úkonem zde bylo zveřejnění přepracované dokumentace EIA v dubnu 2012.

K této přepracované dokumentaci obec zaslala vyjádření k 4903, 4904 a 4905 a dále ještě samostatné vyjádření k 4903. Následovat by mělo buď vrácení dokumentace EIA k dalšímu přepracování (což požadovali mnozí účastníci), nebo zveřejnění „nezávislého“ posudku na tuto dokumentaci. Věc je v kompetenci MŽP.

Z hlediska obce je důležitou součástí přepracované dokumentace EIA příloha B.12 Multikriteriálním hodnocením variant Zádveřice kde jsou (poněkud nelogicky) hodnoceny pouze dvě varianty, hnědá a černá. Nebyla zde zpracována varianta červená a chybí zde i jiné, dříve zvažované varianty. V textu přepracované dokumentace EIA je pak hodnocena varianta červená a hnědá.

Přepracovaná dokumentace EIA (13MB) doporučuje realizovat variantu hnědou, červenou však nezavrhuje a na str. 338 uvádí, že rozdíly jsou malé.

 

Územní řízení

Po ukončení procesu EIA by mělo následovat územní řízení, jeho zahájení je však závislé na podání žádosti investora u stavebního úřadu.

Povolování stavby

Posledním rozhodnutím, které investor k realizaci stavby potřebuje získat je stavební povolení.