Obec Zádveřice-Raková

Středa, 22. 05. 2019
08-03-2013

Informace o stavební uzávěře

Dne 13. 12. 2006, schválilo Zastupitelstvo obce ještě podle dřívějšího stavebního zákona (č. 50/1976 Sb.) Nařízení obce č. 2/2006, o stavební uzávěře. Jeho účelem je ochrana krajinného rázu. Uzávěra ve vymezeném území omezuje umísťování liniových staveb dopravní infrastruktury, pro které stanovuje určité omezující podmínky způsobu jejich provedení.
Výše jmenované nařízení pak (zřejmě na základě nesouhlasu krajského úřadu) zastupitelstvo obce dne 30.3.2011 usnesením č. 56/Z6/11 zrušilo. V zápisu je k tomu uvedeno následující odůvodnění: „vzhledem k pominutí důvodnosti vymezení, tj. vydáním a účinností změny č. 6 Územního plánu obce Zádveřice – Raková.“

 

Je takto provedené zrušení stavební uzávěry platné?
Současný stavební zákon se k problému vyjadřuje v § 189a: „Při změnách a rušení stavebních uzávěr vyhlášených podle právních předpisů účinných před 31. prosincem 2006 a při povolování výjimek z nich se postupuje podle tohoto zákona.“ To znamená, že stavební uzávěra je v dnešní terminologii územním opatřením o stavební uzávěře (ve smyslu §§ 97-99 stavebního zákona) a to lze měnit, nebo rušit jen postupem podle §§ 171-174 správního řádu, tedy tzv. opatřením obecné povahy. Protože opatření obecné povahy o zrušení stavební uzávěry nebylo vydáno, nelze schválené usnesení pokládat za platné. Nepřímo to dokládá také dopis krajského úřadu ze dne 12.6.2012, č.j. KUZL 35362/2012.

 

Pominula důvodnost vymezení stavební závěry?
Zřejmě ne zcela, protože změna územního plánu nenahrazuje konkrétní omezení stanovená v této uzávěře.

 

Je stavební uzávěra schválená podle dřívějšího stavebního zákona „automaticky“ nezákonná?
Stavební uzávěra nezanikla nabytím účinnosti nového stavebního zákona. K otázce, zda stávající stavební uzávěry zůstávají v platnosti uvedl Nejvyšší správní soud v rozsudku č.j. 1 Ao 3/2007: „Nařízení obce o stavební uzávěře vydaná do 31. 12. 2006, nebyla-li v mezidobí výslovně zrušena, zůstávají platná a aplikovatelná i po 1. 1. 2007, tedy i po nabytí účinnosti zákona, jímž byl zrušen právní předpis obsahující zmocňovací ustanovení k jeho vydání (stavební zákona č. 50/1976Sb.). Jiný výklad by byl v hrubém rozporu zejména s konceptem rozumného uspořádání společenských vztahů...“

 

Jak by měl krajský úřad postupovat, jestliže stavební uzávěru pokládá za rozpornou se zákonem?
Zákon o obcích obsahuje přesná pravidla, podle kterých má krajský úřad vykonávat dozor nad postupy obcí v přenesené působnosti. Pokud jde o nařízení obce, jsou tato pravidla obsažena v § 125 zákona o obcích. Krajský úřad má podle tohoto ustanovení vyzvat obec, jejíž nařízení je podle jeho názoru v rozporu se zákonem, aby sjednala nápravu. Pokud obec této výzvě do 60 dnů nevyhoví, pozastaví krajský úřad rozhodnutím účinnost sporného nařízení. Krajský úřad v rozhodnutí současně stanoví obci přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy. Zjedná-li příslušný orgán obce nápravu ve stanovené lhůtě, krajský úřad své rozhodnutí o pozastavení účinnosti nařízení obce zruší. Nezjedná-li příslušný orgán obce nápravu ve stanovené lhůtě, podá ředitel krajského úřadu do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro nápravu Ústavnímu soudu návrh na zrušení nařízení obce. Jestliže Ústavní soud tento návrh odmítne, zamítne nebo řízení zastaví, rozhodnutí krajského úřadu o pozastavení účinnosti nařízení obce pozbývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí Ústavního soudu nabude právní moci.

 

Je stavební uzávěra opravdu natolik rozporná se zákonem, aby to odůvodňovalo její soudí zrušení?
To samozřejmě nevíme. Problémem může být okolnost, že současná právní úprava (viz § 99 odst. 1 stavebního zákona a § 17 odst. 1 písm. d) vyhl. č. 503/2006 Sb.) ukládá, že obsahem územního opatření o stavební uzávěře musí být i doba trvání stavební uzávěry, je-li ji možno předem stanovit, kdežto naše stavební uzávěra je časově neomezená a konkrétně se v ní uvádí, že: „Platnost nařízení nelze předem časově omezit, stavební uzávěra se vyhlašuje na dobu neurčitou“.

 

O tématu také pojednává článek Pavla Černého: „Stavební uzávěry – účinný nástroj obcí k ochraně jejich území ?“ ze 7.2.2007, viz http://www.viaiuris.cz/index.php?p=msg&id=129