Obec Zádveřice-Raková

Středa, 22. 05. 2019
01-05-2013

Přehled variant R49 v úseku obce Zádveřice-Raková

Varianta hnědá (Zádveřice 1) – je v přepracované dokumentaci EIA (2012) hodnocena jako nejlepší, toto hodnocení je ale poznamenáno nesprávným součtem bodů v tabulce na str. 328-329. Při správném součtu bodů „vítězí“ varianta červená.
Grafické znázornění: Situační mapa (pdf 3,5 MB)
Popis: Vedení R49 jižně od I/49, silnice II/492 ve směru na Luhačovice je připojena na stávající I/49 ze severní strany. Hnědá varianta má oproti červené větší nároky na zábor půdy a zvětšuje rozsah demolic. Počítá však se zachováním křižovatky ve směru na Luhačovice.

 

Varianta červená (základní) – je v přepracované dokumentaci EIA (2012) hodnocena jako přijatelná a jen o něco málo horší než varianta hnědá. Autor dokumentace však provedl nesprávný součet bodů v tabulce na str. 328-329, červená při správném součtu vychází jako lepší než hnědá.
Grafické znázornění: Situační mapa (pdf 3,1 MB)
Popis: R49 by vedla po stávající silnici I/49, bylo by však třeba zrušit křižovatku směr Luhačovice. Toto řešení do obce přivádí dopravu od Luhačovic, která je v současné době rozptýlená na I/49. Doprava v obci by vzrostla až o 250 %. Červená varianta vyžadzuje zrušení příjezdu k motorestu a čerpací stanici z důvodu dodržení technických norem. Do této varianty nebyla zapracována křižovatka Zádveřice, jelikož podle technických norem musí mít křižovatky na rychlostních silnicívh určitý minimální odstup a poloha MÚK Vizovice proto Zádveřickou křižovatku na R49 vylučuje.

 

Varianta černá (zahloubená, Zádveřice 2) – byla požadována ze strany MŽP, v Multikriteriálním hodnocení (2012) nedopadla dobře, avšak podle názoru obce je toto hodnocení tendenční.
Grafické znázornění: Situační mapa (pdf 3,8 MB)
Popis: Trasa je směrově vedena stejně jako varianta hnědá v souběhu se stávající silnicí I/49. Niveleta trasy R49 se však zahlubuje cca 5–6m pod její úroveň. Oproti hnědé variantě je odlišně řešeno křížení se silnicí II/492 na Luhačovice, včetně napojení na stávající silnici I/49. Přeložka silnice II/492 překračuje nadjezdem silnici R49 a I/49 a je napojena na přeložku silnice I/49 okružní křižovatkou.

 

Varianta tunelová – zůstala nevyhodnocená v Multikriteriálním hodnocení (2012) byla zamítnuta jen kvůli vysokým stavebním nákladům.
Grafické znázornění: chybí.
Popis: Technické řešení vychází ze zahloubeného vedení nivelety hlavní trasy navržené v černé variantě. Hluboký zářez doplněný kotvenými zárubními stěnami výšky cca šest metrů, umístěných ve spodní části zářezu, by umožňoval návrh zastropení procházející komunikace. Jednalo by se pak o aplikaci technologie hloubeného tunelu, který by měl pro každý směr komunikace vlastní tunelový otvor se společnou průběžnou nosnou stěnou umístěnou do středního dělicího pasu komunikace. Nosná konstrukce hloubených tunelů je zajišťována rámovou konstrukcí z monolotického železobetonu (více na str. 20-21 přepracované dokumentace EIA - 13 MB).

 

Varianta severní (neobydleným územím) – toto vedení trasy bylo požadováno obcí ve zjišťovacím řízení. MŽP pak v závěru zjišťovacího řízení investorovi uložilo provést vyhodnocení možnosti trasování R49 neobydleným územím mezi částmi Zádveřice a Raková. Investor však variantu nezpracoval.
Grafické znázornění: v dokumentaci EIA chybí, je však součástí Dopravně urbanistické studie, kde trasa byla vyznačena červenou barvou zde a zde.
Popis: Trasování R49 neobydleným územím mezi částmi Zádveřice a Raková.
Poznámka: Dopravně urbanistická studie Rychlostní komunikace R49 Hulín - Bratřejov - hranice okresu Zlín (zpracovatel VIAPONT, listopad 1997) byla podkladem ke změně Územního plánu velkého územního celku Zlínské aglomerace a je dostupná na krajském úřadu.

 

Varianta nulová – v přepracované dokumentaci EIA (2012) není hodnocena.
Grafické znázornění: současný stav.
Popis: Nulová varianta znamená neprovedení záměru.
Poznámka: Tato alternativa by k životnímu prostředí byla jistě nejšetrnější, politicky však není oblíbená a zpracovatel dokumentace EIA ji ze svých úvah zcela vytěsnil.

 

Hodnocení variant je v přepracované dokumentaci EIA (2012) neobjektivní. Většina požadovaných variant (černá, tunelová, severní, nulová) nebyla srovnatelně hodnocena. Porovnány byly prakticky jen červená a hnědá varianta, kde u bodového hodnocení došlo k početní chybě.