Obec Zádveřice-Raková

Středa, 22. 05. 2019
31-05-2013

MŽP zveřejnilo posudek EIA záměru R49 Lípa–státní hranice ČR/SR

Dne 27. 5. 2013 MŽP zveřejnilo posudek EIA záměru R49 Lípa – státní hranice. Zpracovatelem posudku je RNDr. Tomáš Bajer, Csc. a závěrem posudku je návrh na vydání souhlasného stanoviska.

 

K úseku R49 v obci Zádveřice–Raková se na str. 504 doporučuje: „aby v rámci další projektové přípravy záměru již nebyla sledována varianta základní – červená, ale aby kromě varianty Zádveřice (hnědá) – Zádveřice 1 byla i nadále sledována i varianta Zádveřice (zahloubená) – Zádveřice 2.“

 

Nejdůležitější podmínky pro fázi přípravy, str. 505:

 

3) v rámci dokumentace pro územní řízení v lokalitě Zádveřice – Raková nadále již nerealizovat variantu základní (červená) v úseku cca km 32,1 –34,5

 

4) v rámci dokumentace pro územní řízení i nadále sledovat variantu Zádveřice 2 –zahloubená s tím, že je nezbytné:

- vypracovat pro hodnocený úsek podrobnou hlukovou studii (včetně pro obě řešené varianty (Zádveřice 1 a Zádveřice 2) s uvažováním dopravy pro zvolený časový horizont roku 2030 včetně zohlednění dopravy nejen na navrhované R49, ale i na původní I/49, na II/492 včetně variantního řešení napojení II/492; ve výpočtu zohlednit předpokládané ekvivalentní hladiny akustického tlaku A i u jižní hranice rozvojové zóny pro bydlení; v rámci tohoto porovnání zvažovat i optimalizaci návrhu protihlukových stěn jakož i dalších možností snížení hlukové zátěže
- v rámci zpracování akustické studie zpracovat i odhad počtu obyvatel ovlivněných v jednotlivých 5dB pásmech; uvedený výstup bude sloužit jako podklad pro aktualizované hodnocení zdravotních rizik v dané lokalitě; porovnání vlivů na veřejné zdraví těchto dvou variant bude jedním z rozhodujících kriterií pro konečnou volbu varianty

 

5) při podání průkazu o realizovatelnosti varianty Zádveřice 2 – zahloubená tuto variantu preferovat v rámci další přípravy záměru před doporučenou variantou Zádveřice 1 – hnědá v lokalitě Zádveřice – Raková v úseku cca km 32,1 – 34,5; pokud tento průkaz podán nebude, nadále sledovat variantu Zádveřice 1 (hnědá)

 

6) v rámci dokumentace pro územní řízení preferovat při řešení dělícího efektu stavby v lokalitě Zádveřice –Raková vybudování lávky pro pěší cca v km 32,750

 

Lhůta pro vyjádření k posudku EIA je 30 dní a počítá se od zveřejnění na úřední desce krajského úřadu (28.5.2013), končí tedy dne 27.6.2013. Patrně koncem června proběhne také veřejné projednání, místo a čas zatím není znám. Po veřejném projednávání ministerstvu zbývá již jen poslední krok, vydat stanoviska EIA, což lze očekávat cca do konce roku a tím proces EIA po 7 letech skončí.

 

Posudek EIA bez příloh je uložen také zde (pdf 4 MB).