Obec Zádveřice-Raková

Středa, 17. 07. 2019

Zveřejnění informací o kalkulaci ceny pro vodné a stočné za rok 2018

V souladu s §36 odst. 5 zákonač . 247/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích ro veřejnou ptřebu v platném znění předkládá Moravská vodárenská, a.s. informace o celkovém vyuúčtování všech položek, které byly v roce 2018kalkulovány do ceny pro vodné resp. stočné a porovnání jejich skutečností s položkami v pravidlech pro stanovení výše ceny pro vodné a stočné pro dný rok (plánovaná kalkulace).

Vyvěšeno : 18.4.2019

Sejmuto :  2.5.2019